ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ป.ตรี

-- หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาสุขภาพชุมชน และ สาขาการจัดการการเกษตรยั่งยืน เรียน 3 ปี จบ รับผู้จบ ม.6 ทุกสาขา ไม่จำกัดอายุ 60ปี ก็เรียนได้ ผู้ที่ยังไม่จบ ม.6 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ สองรายวิชา

-- หลักสูตร ป.ตรี -- หลักสูตรแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตใจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ แห่งเดียวของไทย ไม่เรียนแบบท่องหนังสือไปสอบ

--- ผู้ที่สนใจเรียนกับ ม.ชีวิต สามารถแจ้งความจำนงเพื่อจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 2558 ที่ศูนย์ขอนแก่น โทร.087-823-3149 ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท

---------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ป.โท

-- หลักสูตร ป.โท -- หลักสูตรที่ให้คิดแบบเชิงระบบ (System Thinking) ขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ (Organism) สร้างนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Sustainable)

------ต้องการเรียน ป.โท ที่ จ.มหาสารคาม โทร.082-315-3500

-- ผู้สนใจศึกษาต่อ สามารถแจ้งความจำนงไว้ได้โดยกรอก ชื่อ-สกุล, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ ที่ช่องส่งเมล์ ด้านขวามือ- จ.ขอนแก่น เปิดศูนย์ที่ อ.เมือง,เขาสวนกวาง,กระนวน,ภูเวียง,ภูผาม่าน เท่านั้น จังหวัดใกล้เคียงได้แก่ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, นครราชสีมา, ชัยภูมิ-อ.คอนสาร เท่านั้น ที่อื่นนอกจากนี้ไม่ใช่ศูนย์ของ ม.ชีวิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมของสำนักงานใหญ่ และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์อื่นทั่วประเทศได้ที่แถบด้านขวามมือ


เพลงนิทานแผ่นดิน
ศ.นพ.ประเวศ วะสี แนะนำ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

facebook

facebook
คลิ๊ก: ข่าวสารและภาพกิจกรรม ป.โท ขอนแก่น-ชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตร การเกษตรยั่งยืน


หลักสูตร การจัดการการเกษตรยั่งยืน (ปริญญาตรี)

1.ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sustainable Agriculture Management


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตรยั่งยืน)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการการเกษตรยั่งยืน)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Sustainable Agriculture Management)
ชื่อย่อ : B.A. (Sustainable Agriculture Management)


3. รายวิชาในหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
GE4001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GE4002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
GE4004 กระบวนทัศน์การพัฒนา 3(3-0-6)
GE4003 การวางเป้าหมายและแผนชีวิต 3(3-0-6)
GE4008 การรู้จักตนเอง 3(3-0-6)

(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
GE4005 ภูมิปัญญากับการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)
GE4009 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
GE4007 สังคมประชาธิปไตย 3(3-0-6)

(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)
GE4006 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
GE4010 การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)


ข) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 84 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ)
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานการเกษตรยั่งยืน
SA4001 วิถีการเกษตรไทย 3(3-0-6)
SA4002 ระบบนิเวศเกษตร 3(3-0-6)
SA4003 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเกษตร 3(3-0-6)
SA4004 กฎหมายการเกษตร 3(3-0-6)
SA4005 การวางแผนและการทำโครงงานการเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)

2) กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
SA4006 การจัดการแปลงเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
SA4007 รูปแบบและการจัดการเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6)
SA4008 การจัดการเกษตรอินทรีย์ 3(3-0-6)
SA4009 การจัดการระบบการปลูกพืชเชิงคุณค่าโภชนาการ 3(3-0-6)
SA4010 การจัดการระบบการปลูกพืชเพื่อความมั่นคงในชีวิต 3(3-0-6)
SA4011 การจัดการความสัมพันธ์ในระบบเกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
SA4012 การจัดการปศุสัตว์กับการเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6)
SA4013 การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำกับการเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6)
SA4014 กองทุนการเกษตรและสวัสดิการชุมชน 3(3-0-6)
SA4015 การจัดการองค์กรและเครือข่ายเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6)
SA4016 การจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น